Giờ Xanh

Tag

tổ chức

Cơ cấu tổ chức Dự án Giờ Xanh

Một lực lượng quan trọng và không thể thiếu cho sự thành công của các chương trình, hoạt động của UNESCO-SECC nói chung và dự án Giờ Xanh nói riêng đó là hơn 2000 tình nguyện viên nòng cốt của dự án.